GIMNAZJALISTO, UCZNIU 8 KLASY SP - WAŻNA INFORMACJA!

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PLANUJEMY NABÓR NA KIERUNKI:

 

technik geodeta

technik budownictwa

technik przemysłu mody

technik usług fryzjerskich

technik inżynierii sanitarnej

technik architektury krajobrazu

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik fotografii i multimediów - NOWOŚĆ

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - NOWOŚĆ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KSZTAŁCIMY TAKŻE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODACH:

fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz – tynkarz, cieśla, betoniarz – zbrojarz, fotograf, inne.

 

ZOBACZ, W KTÓRYCH FIRMACH MOŻESZ UCZYĆ SIĘ ZAWODU.

STOLARZ

FRYZJER

MURARZ - TYNKARZ

BETONIARZ - ZBROJARZ

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 

 Serdecznie zapraszamy !!!

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW WEJDŹ

TECHNIKUM WEJDŹ

SZKOŁA BRANŻOWA I STopnia  WEJDŹ

REGULAMIN REKRUTACJI W ZSBD W ŻYWCU

 

W marcu 2019r. pojawią się tutaj zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

 

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2.

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. Naboru kandydatów przy pomocy systemu elektronicznego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSB-D.

3. Kandydaci przyjmowani będą w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc w poszczególnych oddziałach i zawodach.

I. W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu przewiduje się otwarcie następujących klas pierwszych:

 

1. Technikum nr 2 (czteroletni cykl nauki):

 

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1 aT Technik budownictwa język polski, matematyka, fizyka, język obcy 30
1 bT

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik geodeta

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

język polski, matematyka, geografia, język obcy

16

16

1cT

Technik usług fryzjerskich

język polski, matematyka, biologia, język obcy

30

 1dT Technik inżynierii sanitarnej język polski, matematyka, biologia, język obcy 30
1 k

Technik architektury krajobrazu

Technik przemysłu mody

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, plastyka, język obcy

16

16

2. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 (trzyletni okres nauki):

 

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1a stolarz język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16
1a fryzjer język polski, matematyka, język obcy, chemia 16
1 n monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16
 1 n grupa wielozawodowa* język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16

* grupa wielozawodowa obejmuje zawody: murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, cieśla, fotograf, kamieniarz i inne.

W Szkole Branżowej I stopnia zapewniamy zajęcia praktyczne w zawodzie stolarz. W pozostałych zawodach zajęcia realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a kandydatem – pracownikiem młodocianym.

Informacji na temat podpisania umowy udziela również Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żywcu, ul. Handlowa 7 (tel. 33 861 42 61).

 

II. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

 

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

język polski

 

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

 

72 punkty
matematyka
język obcy
fizyka, biologia, geografia, informatyka, chemia, plastyka, technika
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

Sposób przyznawania punktów:

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

UWAGA!

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) 3 punkty

Absolwenci zwolnieni z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora OKE

Przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017r.

100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:  100 punktów
  · język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · język obcy nowożytny (poziom podstawowy)– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. 20 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 

 III. Terminy przeprowadzenia rekrutacji

 

  1. Od 18 maja do 18 czerwca 2018r. – wprowadzanie danych przez internet oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole pierwszego wyboru.
  2. Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. – dostarczenie do wybranej szkoły potwierdzonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  3. 6 lipca 2018r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  4. Od 6 lipca do 12 lipca 2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Pracownicy młodociani (kandydaci do SB st. I, którzy zajęcia praktyczne realizować będą w zakładach pracy) dołączają umowę o praktyczną naukę zawodu. Kandydat dostarcza również 2 podpisane fotografie o wym.11x42 mm oraz kserokopie aktu urodzenia.
  5. 13 lipca 2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  6. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc) – od 13 lipca do 14 sierpnia 2018r.
  7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum oraz do Szkoły Branżowej I stopnia - zawód stolarz (praktyka w pracowniach szkolnych) - zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły. Skierowanie na badania do Poradni Medycyny Pracy kandydaci otrzymują w szkole.

 

IV. Postanowienia dodatkowe:

 

1. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych według odrębnych przepisów.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią wydaną przez uprawnione instytucje.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę bierze się jednakowo ważne kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców,

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się:

- oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,

- orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań”. Wyżej wymienione dokumenty (oryginały lub notarialnie poświadczone kopie albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu) należy dostarczyć wraz z kopią lub oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum.

4. Na uzasadniony wniosek publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Komisja może odstąpić od postanowień niniejszego regulaminu.

5. Kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia – pracownicy młodociani, którzy przedłożą umowę o praktyczną naukę zawodu podpisaną z zakładem pracy przyjmowani będą do szkoły niezależnie od ustalonego limitu miejsc. Umowę należy dostarczyć do 31 sierpnia 2018 r.

6. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

7. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą
i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

8. Dyrektor zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy (grupy) w sytuacji, gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

9. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanego w ofercie edukacyjnej języka obcego z zachowaniem zasady, że pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum.

V. Tryb odwoławczy:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i szkoły branżowej I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim ZSB-D (pokój 102), w godz. 8:00 – 15:00.

 

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej

34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:

tel. 33 861 21 75; fax. 33 862 03 48

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.zsbd.edu.pl