W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OFERUJEMY KIERUNKI:

 

technik geodeta

technik budownictwa

technik przemysłu mody

technik usług fryzjerskich

technik inżynierii sanitarnej

technik architektury krajobrazu

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik fotografii i multimediów - NOWOŚĆ

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - NOWOŚĆ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KSZTAŁCIMY TAKŻE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODACH:

fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz – tynkarz, cieśla, betoniarz – zbrojarz, fotograf, inne.

 

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW WEJDŹ

TECHNIKUM WEJDŹ

SZKOŁA BRANŻOWA I Stopnia  WEJDŹ

 

 ABSOLWENCI GIMNAZJUM

 

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2.

I. Postanowienia ogólne

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. Naboru kandydatów przy pomocy systemu elektronicznego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSB-D.

3. Kandydaci przyjmowani będą w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc w poszczególnych oddziałach i zawodach.

4. W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu przewiduje się otwarcie następujących klas pierwszych:

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

1. Technikum nr 2 (edukacja trwa 4 lata):

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1 aT Technik budownictwa język polski, matematyka, fizyka, język obcy 30
1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej język polski, matematyka, informatyka, język obcy 30
1 cT

Technik usług fryzjerskich

Technik architektury krajobrazu

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, plastyka, język obcy

16

16

1 dT

Technik inżynierii sanitarnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

16

16

1 k

Technik przemysłu mody

Technik geodeta

Technik fotografii i multimediów

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, geografia, język obcy

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

8

8

16

 

2. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 (edukacja trwa 3 lata):

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1ap stolarz język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16
1ap fryzjer język polski, matematyka, język obcy, chemia 16 (8/8)*
1 np monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16
1 np grupa wielozawodowa** język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16

   * grupa może odbywać zajęcia praktyczne u pracodawcy (8 miejsc) i w pracowni fryzjerskiej w szkole (8 miejsc).

** grupa wielozawodowa obejmuje zawody: murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, cieśla, fotograf, kamieniarz i inne.

W Szkole Branżowej I stopnia zapewniamy zajęcia praktyczne w zawodzie stolarz i fryzjer. W pozostałych zawodach zajęcia realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a kandydatem – pracownikiem młodocianym.

Informacji na temat podpisania umowy udziela również Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żywcu, ul. Handlowa 7 (tel. 33 861 42 61).

 

II. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia ucznia

O przyjęciu kandydata – absolwenta gimnazjum do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:

 •  Z egzaminu gimnazjalnego – max 100 pkt.
 • Z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych (wskazanych w tabelach powyżej) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 72 pkt

 

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

72 punkty
matematyka
język obcy
fizyka, biologia, geografia, informatyka, chemia, plastyka, technika
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) 3 punkty

Absolwenci zwolnieni z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora OKE

Przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017r.

100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:  100 punktów
  · język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · język obcy nowożytny (poziom podstawowy)– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. 20 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 

III. Terminy przeprowadzenia rekrutacji

 1. Od 13 maja do 25 czerwca 2019r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
 2. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. – dostarczenie do szkoły potwierdzonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. 16 lipca 2019r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od 16 lipca do 24 lipca 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Pracownicy młodociani (kandydaci do BS I stopnia, którzy zajęcia praktyczne realizować będą w zakładach pracy) dołączają umowę o praktyczną naukę zawodu. Kandydat dostarcza również 2 podpisane fotografie o wym.11x42 mm oraz kserokopie aktu urodzenia.
 5. 25 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc) – do 31 sierpnia 2019r.
 7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum oraz do Szkoły Branżowej I stopnia - zawód stolarz i fryzjer (praktyka w pracowniach szkolnych) - zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły. Skierowanie na badania do Poradni Medycyny Pracy kandydaci otrzymują w szkole.

 

IV. Postanowienia dodatkowe:

1. Kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia – pracownicy młodociani, którzy przedłożą umowę o praktyczną naukę zawodu podpisaną z zakładem pracy przyjmowani będą do szkoły niezależnie od ustalonego limitu miejsc. Umowę należy dostarczyć do 31 sierpnia 2019 r.

2. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

3. Dyrektor zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy (grupy) w sytuacji, gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanego w ofercie edukacyjnej języka obcego z zachowaniem zasady, że pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum.

 

V. Tryb odwoławczy:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i szkoły branżowej I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim ZSB-D (pokój 102), w godz. 8:00 – 15:00.

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej

34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:

tel. 33 861 21 75; fax. 33 862 03 48

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.zsbd.edu.pl

 

 

 ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2.

I. Postanowienia ogólne

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

2. Naboru kandydatów przy pomocy systemu elektronicznego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSB-D.

3. Kandydaci przyjmowani będą w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc w poszczególnych oddziałach i zawodach.

4. W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu przewiduje się otwarcie następujących klas pierwszych:

 

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1. Technikum nr 2 (edukacja trwa 5 lat):

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1 aTp Technik budownictwa język polski, matematyka, fizyka, język obcy 30
1 bTp Technik grafiki i poligrafii cyfrowej język polski, matematyka, informatyka, język obcy 30
1 cTp

Technik usług fryzjerskich

Technik architektury krajobrazu

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, plastyka, język obcy

16

16

1 dTp

Technik inżynierii sanitarnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

16

16

1 kp

Technik przemysłu mody

Technik geodeta

Technik fotografii i multimediów

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, geografia, język obcy

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

8

8

16

 

2. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 (edukacja trwa 3 lata):

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1a stolarz język polski, matematyka, język obcy, technika 16
1a fryzjer język polski, matematyka, język obcy, chemia 16 (8/8)*
1 n monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie język polski, matematyka, język obcy, technika 16
1 n grupa wielozawodowa** język polski, matematyka, język obcy, technika 16

   * grupa może odbywać zajęcia praktyczne u pracodawcy (8 miejsc) i w pracowni fryzjerskiej w szkole (8 miejsc).

** grupa wielozawodowa obejmuje zawody: murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, cieśla, fotograf, kamieniarz i inne.

W Szkole Branżowej I stopnia zapewniamy zajęcia praktyczne w zawodzie stolarz i fryzjer. W pozostałych zawodach zajęcia realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a kandydatem – pracownikiem młodocianym.

Informacji na temat podpisania umowy udziela również Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żywcu, ul. Handlowa 7 (tel. 33 861 42 61).

 

II. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia ucznia:

 

O przyjęciu kandydata – absolwenta szkoły podstawowej do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:

 

 • Z egzaminu ósmoklasisty – max 100 pkt.
 • Z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych (wskazanych w tabelach powyżej) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

72 punkty
matematyka
język obcy
fizyka, biologia, geografia, informatyka, chemia, plastyka, technika
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 3 punkty

Absolwenci zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora OKE

Przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017r.

100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:  100 punktów
  · język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 35 punktów
  · matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 35 punktów
  · język obcy nowożytny (poziom podstawowy)– 0,30 punktu za każdy uzyskany procent. 30 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 

 III. Terminy przeprowadzenia rekrutacji

 

 1. Od 13 maja do 25 czerwca 2019r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
 2. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. – dostarczenie do szkoły potwierdzonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. 16 lipca 2019r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od 16 lipca do 24 lipca 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Pracownicy młodociani (kandydaci do BS I stopnia, którzy zajęcia praktyczne realizować będą w zakładach pracy) dołączają umowę o praktyczną naukę zawodu. Kandydat dostarcza również 2 podpisane fotografie o wym.11x42 mm oraz kserokopie aktu urodzenia.
 5. 25 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc) – do 31 sierpnia 2019r.
 7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum oraz do Szkoły Branżowej I stopnia - zawód stolarz i fryzjer (praktyka w pracowniach szkolnych) - zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły. Skierowanie na badania do Poradni Medycyny Pracy kandydaci otrzymują w szkole.

 

IV. Postanowienia dodatkowe:

1. Kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia – pracownicy młodociani, którzy przedłożą umowę o praktyczną naukę zawodu podpisaną z zakładem pracy przyjmowani będą do szkoły niezależnie od ustalonego limitu miejsc. Umowę należy dostarczyć do 31 sierpnia 2019 r.

2. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

3. Dyrektor zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy (grupy) w sytuacji, gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanego w ofercie edukacyjnej języka obcego z zachowaniem zasady, że pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum.

 

V. Tryb odwoławczy:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i szkoły branżowej I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowch, tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej szkoły branżowej I stopnia na rok szkolny 2019/2020.

 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim ZSB-D (pokój 102), w godz. 8:00 – 15:00.

 

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej

34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:

tel. 33 861 21 75; fax. 33 862 03 48

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.zsbd.edu.pl

 

{/sliders}

 

ZOBACZ, W KTÓRYCH FIRMACH MOŻESZ UCZYĆ SIĘ ZAWODU.

STOLARZ

FRYZJER

MURARZ - TYNKARZ

BETONIARZ - ZBROJARZ

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH