W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OFERUJEMY KIERUNKI:

 

technik geodeta

technik budownictwa

technik przemysłu mody

technik usług fryzjerskich

technik inżynierii sanitarnej

technik architektury krajobrazu

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik fotografii i multimediów - NOWOŚĆ

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - NOWOŚĆ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KSZTAŁCIMY TAKŻE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODACH:

fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz – tynkarz, cieśla, betoniarz – zbrojarz, fotograf, inne.

 

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW WEJDŹ

TECHNIKUM WEJDŹ

SZKOŁA BRANŻOWA I Stopnia  WEJDŹ

 

 ABSOLWENCI GIMNAZJUM

 

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2.

I. Postanowienia ogólne

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. Naboru kandydatów przy pomocy systemu elektronicznego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSB-D.

3. Kandydaci przyjmowani będą w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc w poszczególnych oddziałach i zawodach.

4. W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu przewiduje się otwarcie następujących klas pierwszych:

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

1. Technikum nr 2 (edukacja trwa 4 lata):

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1 aT Technik budownictwa język polski, matematyka, fizyka, język obcy 30
1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej język polski, matematyka, informatyka, język obcy 30
1cT

Technik usług fryzjerskich

Technik przemysłu mody

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, plastyka, język obcy

16

16

 1dT

Technik inżynierii sanitarnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

16

16

1 k

Technik architektury krajobrazu

Technik geodeta

Technik fotografii i multimediów

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, geografia, język obcy

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

16

8

8

 

2. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 (edukacja trwa 3 lata):

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1a stolarz język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16
1a fryzjer język polski, matematyka, język obcy, chemia 16 (8/8)*
1 n monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16
 1 n grupa wielozawodowa** język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16

   * grupa może odbywać zajęcia praktyczne u pracodawcy (8 miejsc) i w pracowni fryzjerskiej w szkole (8 miejsc).

** grupa wielozawodowa obejmuje zawody: murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, cieśla, fotograf, kamieniarz i inne.

W Szkole Branżowej I stopnia zapewniamy zajęcia praktyczne w zawodzie stolarz i fryzjer. W pozostałych zawodach zajęcia realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a kandydatem – pracownikiem młodocianym.

Informacji na temat podpisania umowy udziela również Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żywcu, ul. Handlowa 7 (tel. 33 861 42 61).

 

II. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia ucznia

O przyjęciu kandydata – absolwenta gimnazjum do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:

 •  Z egzaminu gimnazjalnego – max 100 pkt.
 • Z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych (wskazanych w tabelach powyżej) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 72 pkt

 

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

72 punkty
matematyka
język obcy
fizyka, biologia, geografia, informatyka, chemia, plastyka, technika
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) 3 punkty

Absolwenci zwolnieni z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora OKE

Przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017r.

100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:  100 punktów
  · język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 20 punktów
  · język obcy nowożytny (poziom podstawowy)– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. 20 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 

III. Terminy przeprowadzenia rekrutacji

 1. Od 13 maja do 25 czerwca 2019r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
 2. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. – dostarczenie do szkoły potwierdzonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. 16 lipca 2019r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od 16 lipca do 24 lipca 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Pracownicy młodociani (kandydaci do BS I stopnia, którzy zajęcia praktyczne realizować będą w zakładach pracy) dołączają umowę o praktyczną naukę zawodu. Kandydat dostarcza również 2 podpisane fotografie o wym.11x42 mm oraz kserokopie aktu urodzenia.
 5. 25 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc) – do 31 sierpnia 2019r.
 7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum oraz do Szkoły Branżowej I stopnia - zawód stolarz i fryzjer (praktyka w pracowniach szkolnych) - zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły. Skierowanie na badania do Poradni Medycyny Pracy kandydaci otrzymują w szkole.

 

IV. Postanowienia dodatkowe:

1. Kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia – pracownicy młodociani, którzy przedłożą umowę o praktyczną naukę zawodu podpisaną z zakładem pracy przyjmowani będą do szkoły niezależnie od ustalonego limitu miejsc. Umowę należy dostarczyć do 31 sierpnia 2019 r.

2. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

3. Dyrektor zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy (grupy) w sytuacji, gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanego w ofercie edukacyjnej języka obcego z zachowaniem zasady, że pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum.

 

V. Tryb odwoławczy:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i szkoły branżowej I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim ZSB-D (pokój 102), w godz. 8:00 – 15:00.

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej

34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:

tel. 33 861 21 75; fax. 33 862 03 48

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.zsbd.edu.pl

 

 

 ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2.

I. Postanowienia ogólne

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

2. Naboru kandydatów przy pomocy systemu elektronicznego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSB-D.

3. Kandydaci przyjmowani będą w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc w poszczególnych oddziałach i zawodach.

4. W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu przewiduje się otwarcie następujących klas pierwszych:

 

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1. Technikum nr 2 (edukacja trwa 5 lat):

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1 aT Technik budownictwa język polski, matematyka, fizyka, język obcy 30
1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej język polski, matematyka, informatyka, język obcy 30
1cT

Technik usług fryzjerskich

Technik przemysłu mody

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, plastyka, język obcy

16

16

 1dT

Technik inżynierii sanitarnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

16

16

1 k

Technik architektury krajobrazu

Technik geodeta

Technik fotografii i multimediów

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, geografia, język obcy

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

16

8

8

 

2. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 (edukacja trwa 3 lata):

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1a stolarz język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16
1a fryzjer język polski, matematyka, język obcy, chemia 16 (8/8)*
1 n monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16
 1 n grupa wielozawodowa** język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne 16

   * grupa może odbywać zajęcia praktyczne u pracodawcy (8 miejsc) i w pracowni fryzjerskiej w szkole (8 miejsc).

** grupa wielozawodowa obejmuje zawody: murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, cieśla, fotograf, kamieniarz i inne.

W Szkole Branżowej I stopnia zapewniamy zajęcia praktyczne w zawodzie stolarz i fryzjer. W pozostałych zawodach zajęcia realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a kandydatem – pracownikiem młodocianym.

Informacji na temat podpisania umowy udziela również Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żywcu, ul. Handlowa 7 (tel. 33 861 42 61).

 

II. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia ucznia:

 

O przyjęciu kandydata – absolwenta szkoły podstawowej do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:

 

 • Z egzaminu ósmoklasisty – max 100 pkt.
 • Z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych (wskazanych w tabelach powyżej) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

72 punkty
matematyka
język obcy
fizyka, biologia, geografia, informatyka, chemia, plastyka, technika
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 3 punkty

Absolwenci zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora OKE

Przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017r.

100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:  100 punktów
  · język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 35 punktów
  · matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 35 punktów
  · język obcy nowożytny (poziom podstawowy)– 0,30 punktu za każdy uzyskany procent. 30 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 

 III. Terminy przeprowadzenia rekrutacji

 

 1. Od 13 maja 2019r. – wprowadzanie danych przez internet oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole pierwszego wyboru.
 2. Od 24 czerwca do 28 czerwca 2019r. – dostarczenie do wybranej szkoły potwierdzonych kopii: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. 5 lipca 2019r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od 8 lipca do 12 lipca 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Pracownicy młodociani (kandydaci do SB st. I, którzy zajęcia praktyczne realizować będą w zakładach pracy) dołączają umowę o praktyczną naukę zawodu. Kandydat dostarcza również 2 podpisane fotografie o wym.11x42 mm oraz kserokopie aktu urodzenia.
 5. 15 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc) – od 16 lipca do 16 sierpnia 2019r.
 7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum oraz do Szkoły Branżowej I stopnia - zawód stolarz i fryzjer (praktyka w pracowniach szkolnych) - zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły. Skierowanie na badania do Poradni Medycyny Pracy kandydaci otrzymują w szkole.

 

IV. Postanowienia dodatkowe:

1. Kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia – pracownicy młodociani, którzy przedłożą umowę o praktyczną naukę zawodu podpisaną z zakładem pracy przyjmowani będą do szkoły niezależnie od ustalonego limitu miejsc. Umowę należy dostarczyć do 31 sierpnia 2019 r.

2. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

3. Dyrektor zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy (grupy) w sytuacji, gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanego w ofercie edukacyjnej języka obcego z zachowaniem zasady, że pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum.

 

V. Tryb odwoławczy:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i szkoły branżowej I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowch, tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej szkoły branżowej I stopnia na rok szkolny 2019/2020.

 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim ZSB-D (pokój 102), w godz. 8:00 – 15:00.

 

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej

34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:

tel. 33 861 21 75; fax. 33 862 03 48

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.zsbd.edu.pl

 

{/sliders}

 

ZOBACZ, W KTÓRYCH FIRMACH MOŻESZ UCZYĆ SIĘ ZAWODU.

STOLARZ

FRYZJER

MURARZ - TYNKARZ

BETONIARZ - ZBROJARZ

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH