W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OFERUJEMY KIERUNKI:

 

technik geodeta

technik budownictwa

technik przemysłu mody

technik usług fryzjerskich

technik inżynierii sanitarnej

technik fotografii i multimediów

technik architektury krajobrazu

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KSZTAŁCIMY TAKŻE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODACH:

fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia OGŁASZAMY NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W ZAWODACH:

technik usług fryzjerskich

technik technologii drewna

 

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW WEJDŹ

TECHNIKUM WEJDŹ

SZKOŁA BRANŻOWA I Stopnia  WEJDŹ

 

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2.

I. Postanowienia ogólne

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

2. Naboru kandydatów przy pomocy systemu elektronicznego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSB-D.

3. Kandydaci przyjmowani będą w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc w poszczególnych oddziałach i zawodach.

4. W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu przewiduje się otwarcie następujących klas pierwszych:

 

1. Technikum nr 2:

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1 aT Technik budownictwa język polski, matematyka, fizyka, język obcy 30
1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej język polski, matematyka, informatyka, język obcy 30
1 cT

Technik usług fryzjerskich

Technik architektury krajobrazu

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, plastyka, język obcy

16

16

1 dT

Technik inżynierii sanitarnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

16

16

1 k

Technik przemysłu mody

Technik geodeta

Technik fotografii i multimediów

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, geografia, język obcy

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

8

8

16

 

2. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2:

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1a stolarz język polski, matematyka, język obcy, technika 16
1a fryzjer język polski, matematyka, język obcy, chemia 16 (8/8)*
1 n monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie język polski, matematyka, język obcy, technika 22
1 n monter sieci i instalacji sanitarnych język polski, matematyka, język obcy, technika 10

   * grupa może odbywać zajęcia praktyczne u pracodawcy (8 miejsc) i w pracowni fryzjerskiej w szkole (8 miejsc).

 

W Szkole Branżowej I stopnia zapewniamy zajęcia praktyczne w zawodzie stolarz i fryzjer. W pozostałych zawodach zajęcia realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a kandydatem – pracownikiem młodocianym.

Informacji na temat podpisania umowy udziela również Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żywcu, ul. Handlowa 7 (tel. 33 861 42 61).

 

II. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia ucznia:

 

O przyjęciu kandydata – absolwenta szkoły podstawowej do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:

 

 • Z egzaminu ósmoklasisty – max 100 pkt.
 • Z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych (wskazanych w tabelach powyżej) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

72 punkty
matematyka
język obcy
fizyka, biologia, geografia, informatyka, chemia, plastyka, technika
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 3 punkty

Absolwenci zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora OKE

Przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017r.

100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:  100 punktów
  · język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 35 punktów
  · matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 35 punktów
  · język obcy nowożytny (poziom podstawowy)– 0,30 punktu za każdy uzyskany procent. 30 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 

 III. Terminy przeprowadzenia rekrutacji

 

 1. Od 11 maja do 23 czerwca 2020r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
 2. Od 26 czerwca do 30 czerwca 2020r. do godz. 15:00 – dostarczenie do szkoły potwierdzonych świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. Do 24 czerwca 2020r. - weryfikacja pzez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji.
 4. Do 10 lipca 2020r. - weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanyh w oświadczeniach.
 5. 13 lipca 2020r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 6. Od 13 lipca do 14 lipca 2020r. – wydanie dla kandydatów skierowań na badania lekarskie.
 7. Od 13 lipca do 20 lipca 2020r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 8. 21 lipca 2020r. do godz. 14:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach w szkole.
 9. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc) – do 31 sierpnia 2020r.
 10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum oraz do Szkoły Branżowej I stopnia - zawód stolarz i fryzjer (praktyka w pracowniach szkolnych) - zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły. Skierowanie na badania do Poradni Medycyny Pracy kandydaci otrzymują w szkole.

 

IV. Postanowienia dodatkowe:

1. Kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia – pracownicy młodociani, którzy przedłożą umowę o praktyczną naukę zawodu podpisaną z zakładem pracy przyjmowani będą do szkoły niezależnie od ustalonego limitu miejsc. Umowę należy dostarczyć do 31 sierpnia 2020 r.

2. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

3. Dyrektor zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy (grupy) w sytuacji, gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanego w ofercie edukacyjnej języka obcego z zachowaniem zasady, że pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego w szkole podstawowej.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim ZSB-D (pokój 102), w godz. 8:00 – 15:00.

 

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej

34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:

tel. 33 861 21 75; fax. 33 862 03 48

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.zsbd.edu.pl

 

{/sliders}

 

ZOBACZ, W KTÓRYCH FIRMACH MOŻESZ UCZYĆ SIĘ ZAWODU.

STOLARZ

FRYZJER

MURARZ - TYNKARZ

BETONIARZ - ZBROJARZ

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH