Informacja dla Rodziców

na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2018/19

 

Szanowni Rodzice,

 

Dyrekcja i Rada Rodziców pragną umożliwić Państwu skorzystanie z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów.

NNW ma charakter dobrowolny.

Rada Rodziców zebrała oferty ubezpieczenia NNW dla uczniów od wielu firm ubezpieczeniowych. Porównując je, wybrano ofertę firmy COMPENSA. Składka wynosi 37 zł na osobę.

 

Zakres ubezpieczenia:

ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:

-nauki lub pracy,

-w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu,

-w życiu prywatnym,

powstałe na terytorium całego świata.

 

Likwidacja szkód:

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez powoływania komisji lekarskiej). W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza.

Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię legitymacji z placówki oświatowej.

Formy zgłoszenia szkody:

•  Pisemne za pośrednictwem poczty na adres:

Compensa TU S.A. VIG, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

•  Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa www.compensa.pl bądź w szkole.

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: telefony do Call Center Compensa:

Dla telefonów stacjonarnych       dla telefonów komórkowych       

 0801 120 000                           022 501 60 00              

 

Kalkulacja do oferty: TUTAJ

 

Opis produktu ubezpieczeniowego TUTAJ

 

Ogólne warunki ubezpieczenia: TUTAJ