Wytyczne dla zdających egzamin zawodowy sesja K211  w styczniu 2021

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. 

 1. Nie może przyjść na egzamin zdający, który objęty jest kwarantanną lub mieszka z osobą będącą w izolacji domowej lub na kwarantannie. 

 1. Żaden Rodzic ( Opiekun prawny ) nie może wejść ze zdającym na teren szkoły. 

 1. Na wejściu do szkoły, oraz w każdej z sal egzaminacyjnych będą dostępne środki odkażające. 

 1. KAŻDY wchodzący do szkoły jest zobowiązany do odkażenia rąk przed wejściem na salę egzaminacyjną. 

 1. Zdający, korzystający ze wspólnego dla danego egzaminu materiału/urządzenia  MUSZĄ każdorazowo odkazić ręce, a materiały/urządzenia MUSZĄ po każdym użyciu zostać odkażone przez członka komisji lub ASYSTENTA TECHNICZNEGO. 

 1. Rzeczy osobiste ( ubrania ) należy zostawić przed salą gimnastyczną na przygotowanych wieszakach. Zdający na stołówce mogą zostawić ubrania w sali 121. Telefony komórkowe nie mogą być zbierane razem ( COVID-19 ) więc należ je zostawić we własnych woreczkach foliowych w na stolikach przed wejściem do sali. Należy je przed egzaminem wyłączyć. Szkoła nie odpowiada za ewentualne zaginięcie tego typu rzeczy. 

 1. Na egzamin nie wolno wnosić zbędnych rzeczy w tym telefonów komórkowych, książek, maskotek itp. 

 1. Można, oprócz PRZYBORÓW potrzebnych na egzamin ( informacja na stronie szkoły ) wnieść ze sobą małą butelkę wody. Szkoła nie zapewnia wody. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Jedynie osoby zdające dwa egzaminy w ciągu jednego dnia, jeżeli nie wyjdą ze szkoły po pierwszym egzaminie mogą zjeść własny posiłek na korytarzu na 1-szym piętrze. 

 1. Na egzaminie KAŻDY korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. NIE WOLNO pożyczać innym swoich przyborów. Warto więc zabrać ze sobą np. zapasowy długopis/pióro z czarnym wkładem/tuszem, lub zapasowy KALKULATOR PROSTY  (wyjaśnienie w informacji dotyczącej Egzaminu zawodowego na stronie szkoły). 

 1. Na egzamin przychodzimy w kolejności wg kwalifikacji z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 1. Godziny wejść zostaną podane na stronie szkoły do czwartku 7-go stycznia oraz do wiadomości wychowawców 

 1. Nie gromadzimy się przed szkołą. Po zakończonym egzaminie NATYCHMIAST opuszczamy salę egzaminacyjną TYM SAMYM WYJŚCIEM którym weszliśmy. Bez wyraźniej potrzeby nie chodzimy po szkole. Klasy zdające na stołówce ( sala 116 ) wchodzą i wychodzą wejściem bocznym od strony ul. Wesołej ( tak jak w czerwcu ). Ubikacja dla tych klas będzie otwarta przy wejściu bocznym ( po schodach w dół z korytarza po prawej stronie ). 

 1. Pomiędzy sesjami egzaminacyjnymi konieczna jest dezynfekcja stolików i krzeseł, a także wietrzenie, dlatego konieczne jest szybkie opuszczenie sali po egzaminie. 

 1. Po zakończonym egzaminie ZABRONIONE jest gromadzenie się przed szkołą w celu omówienia wyników. Można do tego wykorzystać komunikatory internetowe w domu. 

 1. Czekając na egzamin, zdający zachowują 1,5 m odstępu pomiędzy sobą oraz mają zakryte usta i nos. Zakrywanie obowiązuje na terenie całej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jedynie przy sprawdzaniu tożsamości zdającego może on być poproszony o chwilowe odsłonięcie twarzy, jednak należy przy tym zachować bezpieczną odległość.  

 1. Numerki do losowania będą miały oddzielne kolory. Na karteczce będzie oznaczenie kwalifikacji np. BD 22 i numer stolika. Tak samo będą oznaczone stoliki. Po wylosowaniu karteczki z numerem zabieramy ją ze sobą i idziemy do odpowiedniego stolika. Osoby zdające jedną kwalifikację będą siedziały w rzędach obok  siebie, oczywiście w zalecanej odległości 1,5 metra. 

 1. Na Wykazie Zdających podpisujemy się używając WŁASNEGO DŁUGOPISU. Komisja nie będzie pożyczała długopisu do podpisywania się. 

 1. PO ZAJĘCIU SWOJEGO MIEJSCA PRZY STOLIKU zdający MOŻE/NIE MUSI  zdjąć maseczkę na czas pisania. Jednak, gdy poprosi o podejście członka komisji MUSI tą maseczkę założyć. Po zakończeniu pisania należy założyć maseczkę, podnieść rękę i poczekać na odbiór arkusza. Podczas odbioru członek komisji sprawdza wraz ze zdającym czy poprawnie oznakowany jest arkusz ( NIGDZIE SIĘ NIE PODPISUJEMY IMIENIEM I NAZWISKIEM ). Sposób oznakowania arkusza będzie dostępny na stronie szkoły pod artykułem o egzaminie zawodowym. 

 1. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki mogą używać przyłbic, ale nie jest to skuteczna ochrona przed zakażeniem się. 

 1. Zdający mogą/nie muszą pisać egzamin w rękawiczkach jednorazowych. 

 1. Szkoła nie zapewnia rękawiczek dla zdających. 

 1. ZASADY OBOWIAZUJĄCE PODCZAS EGZAMINU :  

- ZAKAZ KONTAKTOWANIA SIĘ Z INNYMI ZDAJĄCYMI 

- OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA  UST I NOSA AŻ DO MOMENTU ZAJĘCIA MIEJSCA PRZY STOLIKU 

- NIEDOTYKANIE DŁOŃMI OKOLIC TWARZY, ZWŁASZCZA US, NOSA I OCZU, A TAKŻE PRZESTRZEGANIE HIGIENY KASZLU I ODDYCHANIA : PODCZAS KASZLU I KICHANIA NALEŻY ZAKRYĆ USTA I NOS ZGIĘTYM ŁOKCIEM LUB CHUSTECZKĄ 

- ZACHOWYWANIE ODPOWIEDNIEGO DYSTANSU OD INNYCH ZDAJĄCYCH 

  24.  Zdający, który wykazuje objawy COVID-19 zostanie natychmiast  poproszony  o opuszczenie   sali egzaminacyjnej i będzie oczekiwał na przyjazd rodzica w sali 204, lub jeżeli jego stan zdrowia będzie umożliwiał samodzielne przemieszczanie się zostanie poproszony o opuszczenie szkoły. 

UWAGA : 

Pytania w sprawie egzaminu proszę kierować na czacie prywatnym w TEAMS do KSP Pawła Knapka. Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości czasowych. 

 

KSP Paweł Knapek