Informujemy, że Uczestnik KKZ posiadający:
a. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
b. świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
c. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
d. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
e. świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
f. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
g. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
jest zwalniany, na swój wniosek złożony do Dyrektora ZSB-D, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia.

Aby uzyskać zwolnienie należy złożyć w sekretariacie ZSB-D lub u wicedyrektora (pok. 218) podanie (do pobrania w sekretariacie ZSB-D lub TUTAJ wraz z kserokopią w/w dokumentów.

Podanie należy złożyć najpóźniej do 15 marca 2018 r.