W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 OFERUJEMY KIERUNKI:

 

 ZOBACZ FILM PROMOCYJNY

 

technik geodeta

technik budownictwa

technik przemysłu mody

technik usług fryzjerskich

technik inżynierii sanitarnej

technik fotografii i multimediów

technik architektury krajobrazu

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KSZTAŁCIMY TAKŻE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODACH:

fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia
OGŁASZAMY NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W ZAWODACH:

 

technik usług fryzjerskich

technik technologii drewna

  

REJESTRACJA KANDYDATÓW WEJDŹ

TECHNIKUM WEJDŹ

SZKOŁA BRANŻOWA I Stopnia  WEJDŹ

 

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2.

 

I. Postanowienia ogólne

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

2. Naboru kandydatów przy pomocy systemu elektronicznego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSB-D.

3. Kandydaci przyjmowani będą w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc w poszczególnych oddziałach i zawodach.

4. W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu przewiduje się otwarcie następujących klas pierwszych:

 

1. Technikum nr 2:

 

Klasa

Zawód

Przedmioty punktowane

Ilość miejsc

1aT

Technik budownictwa

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

30

1bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej język polski, matematyka, informatyka, język obcy 30
1cT Technik usług fryzjerskich język polski, matematyka, chemia, język obcy 30
1dT

Technik inżynierii sanitarnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

22

10

1fT Technik fotografii i multimediów język polski, matematyka, informatyka, język obcy 30
1gT

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik przemysłu mody

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

język polski, matematyka, plastyka, język obcy

16

16

1k

Technik architektury krajobrazu

Technik geodeta

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, geografia, język obcy

22

10

 

 

2. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2:

 

Klasa

Zawód

Przedmioty punktowane

Ilość miejsc

1a

stolarz

język polski, matematyka, język obcy, technika         16
1a

monter sieci i instalacji sanitarnych

język polski, matematyka, język obcy, technika  6
1a

monter zabudowy i robót wykończeniowych                  
w budownictwie

język polski, matematyka, język obcy, technika  16
1l

fryzjer

język polski, matematyka, język obcy, chemia  30 (15/15)*

   * grupa może odbywać zajęcia praktyczne u pracodawcy (15 miejsc) i w pracowni fryzjerskiej w szkole (15 miejsc).

 

W Szkole Branżowej I stopnia zapewniamy zajęcia praktyczne w zawodzie stolarz i fryzjer. W pozostałych zawodach zajęcia realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a kandydatem – pracownikiem młodocianym.

Informacji na temat podpisania umowy udziela również Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żywcu, ul. Handlowa 7 (tel. 33 861 42 61).

 

 

 3. Szkoła Branżowa II stopnia nr 2 (dwuletni okres nauki):

 

 Klasa

Zawód

Przedmioty punktowane

Ilość miejsc

1f

Technik usług fryzjerskich

język polski, matematyka, język angielski, biologia      

20

1f

Technik technologii drewna                                      

język polski, matematyka, język angielski, biologia

20

 

1. Obowiązkowy kwalifikacyjny kurs zawodowy organizuje szkoła w porozumieniu z Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu.

2. Forma kształcenia: zaoczna: do wyczerpania limitu miejsc.

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wymienione na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących: fizyki, język angielskiego,

b.  świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia z wyróżnieniem

 

 

II. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia ucznia:

 

O przyjęciu kandydata – absolwenta szkoły podstawowej do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:

 

 • Z egzaminu ósmoklasisty – max 100 pkt.
 • Z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych (wskazanych w tabelach powyżej) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

 

 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

72 punkty
matematyka
pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne
drugie wybrane zajęcia edukacyjne

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 7 punktów

Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).

Sposób przyznawania punktów:

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. art. 22 ust. 6 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

UWAGA!

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

18 punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

 3 punkty

Absolwenci zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

Mają zastosowanie przepisy § 13.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019, poz. 1737).

100 punktów

 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:  100 punktów
  · język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 35 punktów
  · matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 35 punktów
  · język obcy nowożytny (poziom podstawowy)– 0,30 punktu za każdy uzyskany procent. 30 punktów

 Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 200 punktów

 

 

W przypadku naboru na semestr I Branżowej Szkoły II Stopnia (przeliczanie na punkty):

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Maksymalna liczba punktów

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO w tym:

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celujący)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celujący)

18 pkt

ocena z języka angielskiego (za ocenę celujący)

18 pkt

ocena z biologii (za ocenę celujący)

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia Branżowej szkoły I stopnia za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

 III. Terminy przeprowadzenia rekrutacji

 

III.1. Terminy przeprowadzenia rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia:

 

 1. Od 15 maja do 19 czerwca 2023r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego).
 2. Od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. do godz. 15:00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 3. Od 15 maja 2023r. do 20 lipca 2023r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
 4. Do 10 lipca 2023r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji.
 5. Do 17 lipca 2023r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
 6. 18 lipca 2023r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 7. Od 18 do 25 lipca 2023r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 8. 26 lipca 2023r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach w szkole.
 9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum oraz do Szkoły Branżowej I stopnia - zawód stolarz i fryzjer (praktyka w pracowniach szkolnych) - zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły. Skierowanie na badania do Poradni Medycyny Pracy kandydaci otrzymują w szkole. Zaświadczenie należy przedłożyć do 25 lipca 2023r.

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do 25 lipca 2023 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 14 sierpnia 2023 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 22 września 2023 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty

 

III.2. Terminy przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy semestr klas I publicznych branżowych szkół II stopnia:

 

 1.  Od 15 maja do 19 czerwca 2023r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.
 2. Od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.
 3. Do 10 lipca 2023r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji.
 4. Do 17 lipca 2023r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
 5. 18 lipca 2023r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 6. Od 15 maja 2023r. do 20 lipca 2023r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
 7. Od 18 do 25 lipca 2023r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia
  w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełniniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 8. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 25 lipca 2023 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 14 sierpnia 2023 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 22 września 2023 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.
 9. 26 lipca 2023r. do godz. 14:00. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

IV. Postanowienia dodatkowe:

 

1. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych według odrębnych przepisów.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią wydaną przez uprawnione instytucje.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę bierze się jednakowo ważne kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się:

- oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,

- orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań”. Wyżej wymienione dokumenty (oryginały lub notarialnie poświadczone kopie albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu) należy dostarczyć wraz z kopią lub oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum.

4. Na uzasadniony wniosek publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Komisja może odstąpić od postanowień niniejszego regulaminu.

5. Kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia – pracownicy młodociani, którzy przedłożą umowę o praktyczną naukę zawodu podpisaną z zakładem pracy przyjmowani będą do szkoły niezależnie od ustalonego limitu miejsc. Umowę należy dostarczyć do 31 sierpnia 2023 r.

6. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

7. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą
i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

8. Dyrektor zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy (grupy) w sytuacji, gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

9. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanego w ofercie edukacyjnej języka obcego z zachowaniem zasady, że pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego w szkole podstawowej.

 

 

V. Tryb odwoławczy:

 

1. W terminie do 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia złożenia odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 Tutaj można pobrać załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły:

1. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu POBIERZ

2. Oświadczenie o wielodzietności POBIERZ

3. Oświadczenie o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia o stanie zdrowia POBIERZ

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim ZSB-D (pokój 102), w godz. 8:00 – 15:00.

 

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej

34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:

tel. 33 861 21 75; fax. 33 862 03 48

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.zsbd.edu.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZOBACZ, W KTÓRYCH FIRMACH MOŻESZ UCZYĆ SIE ZAWODU

STOLARZ

FRYZJER

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH