KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring wizyjny TUTAJ

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji - TUTAJ

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydata do pracy - TUTAJ

KLAUZULA INFORMACYJNA dla najemcy pomieszczeń - TUTAJ

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osoby wnioskującej o udzielenie informacji publicznych - TUTAJ

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla rodziców/opiekunów prawnych oraz słuchaczy KKZ w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2, 34-300 Żywiec, tel. 33/ 861 21 75, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu jest Pani Anita Talik - Orłowska; dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 792 964 607
  3. Dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Wykorzystanie wizerunku ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna oraz słuchacza KKZ (tj. utrwalenie i powielanie zdjęć, głosu, zapisu audio-wideo, imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły www.zsbd.edu.pl, w publikacjach, folderach, prasie lokalnej, telewizji oraz portalach społecznościowych) następuje jedynie w celach promujących działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze szkoły i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa wcześniej zgody na podstawie art. 6 RODO i będzie przetwarzany do czasu uczęszczania dziecka/słuchacza do szkoły lub do czasu cofnięcia ww. zgody.
  5. Dane kontaktowe tj. numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych oraz słuchaczy KKZ i adresy mailowe służące celom kontaktowym są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody, zgodnie z art. 6 RODO.
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, bądź zniszczone po zakończeniu trwania nauki w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w czasie określonym na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.