ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM W 2021 ROKU
 
W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz nauczaniem zdalnym zmieniono formę egzaminu maturalnego 2021 oraz zakres obowiązujących treści:
 
1. Nie będzie egzaminów ustnych z j. polskiego i j. obcego.
2. Nie jest wymagane podejście do egzaminu rozszerzonego z wybranego przedmiotu, należy to jednak zgłosić i skorygować w deklaracji maturalnej. Jeśli nie zostanie to zrobione do 7.02.2021 r. szkoła uzna, że zdający będzie przystępował do egzaminu rozserzonego (z jednego lub więcej przedmiotów), zgodnie z tym, co wskazał w deklaracji.
 
 

 
WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH W MAJU 2021
 

Wejście na egzaminy maturalne w reżimie sanitarnym i z podaniem dokładnego przedziału czasowego dla poszczególnych sal egzaminacyjnych – maj 2021

 

Zasady podstawowe:

 

  1. Zdający stawiają się przy określonym wejściu do szkoły (od ul. Wesołej lub przy wejściu głównym) o określonej poniżej godzinie.

  2. Na egzamin nie może stawić się osoba chora, przebywająca na kwarantannie lub w izolacji.

  3. Zdający muszą mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta.

  4. Po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

  5. Podczas całego pobytu wewnątrz budynku zdający muszą zachowywać dystans od innych osób (1,5m).

  6. Zdający przynoszą ze sobą czarne długopisy, kalkulatory, linijki itp. (szkoła tego nie zapewnia).

  7. Zdający mają stosować się do poleceń osób nadzorujących przebieg egzaminów.

 

Lista zdających absolwentów szkoły (tylko z lat poprzednich) z podziałem na sale i egzaminy w poszczególnych dniach (kodowanie: imię oraz dzień i miesiąc urodzenia bez roku).

Tegoroczni uczniowie klas maturalnych swoje listy znajdą na platformie Teams na kanale „Maturzyści 2021”.

 

4.05.2021, wt, g. 9.00J. Polski (poz. podst.)

 

s. 116 (stołówka) – wejście od ul. Wesołej – 8.30-8.45

s. 125 (sala gimnastyczna) – wejście główne – 8.20-8.40

s. 215 – wejście główne – 8.40-8.50

 

s. 116:

Rafał 30-07

Karolina 3-05

Maria 24-05

Klaudia 8-08

 

s. 215:

Jakub 16-09

Michał 3-08

Jakub 14-11

Paulina 22-09

Marcel 1-01

Marta 17-03

Karolina 30-04

Dominik 19-05

Eliza 16-02

 

5.05.2021, śr, g. 9.00Matematyka (poz. podst.)

 

s. 116 - wejście od ul. Wesołej – 8.30-8.45

s. 125 - wejście główne – 8.15-8.30

s. 203 - wejście główne – 8.40-8.50

s. 214 - wejście główne – 8.40-8.50

s. 215 - wejście główne – 8.30-8.40

s. 217 - wejście główne – 8.30-8.40

 

s. 116:

Michał 3-08

Monika 26-12

Klaudia 8-12

Łukasz 7-12

Dominik 19-05

Eliza 16-02

 

s. 203:

Jakub 14-11

Dawid 21-09

Anna 3-11

Adriana 17-09

Julia 11-06

Sylwia 19-07

Krzysztof 21-07

Natalia 17-07

 

s. 214:

Sylwia 21-12

Kinga 13-08

Paulina 22-09

Patrycja 7-09

Marcel 1-01

Karolina 30-04

Rafał 30-07

Karolina 3-05

Małgorzata 14-12

 

s. 215:

Jakub 16-09

Maksymilian 13-09

Natalia 13-10

Katarzyna 14-11

Michał 25-09

Paweł 15-02

Marta 17-03

Marzena 16-03

 

s.217:

Weronika 14-08

Aneta 24-03

Patryk 22-04

Angelika 2-01

Maria 24-05

Klaudia 8-08

Kamil 22-10

Kornel 22-12

 

Historia muzyki, g. 14.00 – s. 214, wejście główne – 13.45-13.50

 

Jakub 16-09

 

6.05.2021, cz, g. 9.00J. Angielski (poz. podst.)

 

s. 116 - wejście od ul. Wesołej – 8.35-8.45

s. 203 - wejście główne – 8.30-8.40

s. 214 - wejście główne – 8.30-8.40

s. 215 - wejście główne – 8.30-8.40

s. 313 - wejście główne – 8.40-8.50

s. 314 - wejście główne – 8.40-8.50

s. 315 - wejście główne – 8.40-8.50

s. 318 - wejście główne – 8.40-8.50

 

s.203:

Kamil 22-06

Marta 17-03

Sylwia 19-07

Karolina 30-04

Natalia 17-07

Monika 26-12

Rafał 30-07

Karolina 3-05

Maria 24-05

 

s.214:

Dominik 19-05

Kamil 22-10

Eliza 16-02

 

s.313:

Jakub 14-11

Natalia 13-10

Sylwia 21-12

Kinga 13-08

Paulina 22-09

Anna 3-11

Marcel 1-01

Paweł 15-02

Weronika 19-02

 

s.318:

Michał 3-08

Klaudia 8-08

 

Historia sztuki, g. 14.00 – s. 214 - wejście główne – 13.45-13.50

 

7.05.2021, pt, g. 9.00 J. Angielski (poz. rozsz.)

 

s. 116 - wejście główne – 8.35-8.45

 

Kamil 22-06

Maria 24-05

 

10.05.2021, pn, g. 9.00J. Polski (poz. rozsz.)

 

s. 125 - wejście główne – 8.35-8.45

 

Maria 24-05

 

11.05.2021, wt, g. 9.00Matematyka (poz. rozsz.)

 

s. 125 - wejście główne – 8.35-8.50

 

Katarzyna 31-12

Maria 24-05

 

Wiedza o społeczeństwie, g. 14.00 – s. 100 – bezpośrednio z parkingu 13.45-13.50

 

Maria 24-05

 

12.05.2021, śr, g. 9.00Biologia

 

s. 100 – bezpośrednio z parkingu 8.45-8.50

 

13.05.2021, cz, g. 9.00Geografia

 

s. 100 – bezpośrednio z parkingu 8.45-8.50

 

Marta 17-03

 

J. niemiecki (poz. podst.) - g. 14.00

 

s. 100 – bezpośrednio z parkingu 13.45-13.50

 

Jakub 16-09

Katarzyna 31-12

 

17.05.2021, pn, g. 9.00Historia

 

s. 100 – bezpośrednio z parkingu 8.45-8.50

 

19.05.2021, śr, g. 9.00Informatyka

 

s. 317 – wejście główne – 8.45-8.50

 

 

 


 

Matura 2021 - Informacje podstawowe

 

1. Deklarację maturalną należy złożyć u dyrektora szkoły do 30 września 2020 roku (deklaracja wstępna) lub najpóźniej do 7 lutego 2021 roku (deklaracja ostateczna).

2. Osoby posiadające opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia lekarskie potwierdzające jakieś dysfunkcje, powinny to zgłosić.

3. Zmian w deklaracji można dokonywać najpóźniej do 7 lutego 2021 roku (dotyczy to także ewentualnego wycofania deklaracji, czyli rezygnacji z podejścia do matury).

4. Na miesiąc przed egzaminem maturalnym (do 4 kwietnia 2021 r.) zdający muszą dostarczyć do dyrektora bibliografie do opracowywanych przez siebie prezentacji na część ustną egzaminu z języka polskiego (dotyczy zdających wg tzw. starej podstawy programowej). Niedostarczenie bibliografii oznacza, że dany zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu ustnego z języka polskiego. Plany prezentacji nie są wymagane.

5. Terminy egzaminów pisemnych są w całej Polsce takie same i można się z nimi zapoznać w gablocie na I piętrze (vis á vis sali 214) lub na stronie internetowej CKE

6. Terminy egzaminów ustnych ogłoszone zostaną najpóźniej do 4 marca 2021 roku w gablotach na I piętrze. Zawierają one informacje o dacie i orientacyjnej godzinie rozpoczęcia egzaminu. Zdający są zobowiązani do zapoznania się z tymi terminami. 

Maturzysto pamiętaj!

1. W dniu egzaminu staw się w szkole odpowiednio wcześnie (zgodnie z harmonogramem - według sal co najmniej 45 min przed egzaminem pisemnym i 30 min przed egzaminem ustnym). Na egzaminach pisemnych obowiązuje losowanie miejsc. Osoby, które się spóźnią, nie zostaną wpuszczone na salę.

2. Musisz mieć ze sobą aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość (ze zdjęciem i nr PESEL).

3. Do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych, smartwatchy, urządzeń telekomunikacyjnych (poza pomocami dopuszczonymi, np. kalkulatory proste) pod rygorem przerwania i unieważnienia egzaminu dla osoby łamiącej tę zasadę.

4. Na egzaminy pisemne przynoś tylko czarne długopisy.

5. Podczas egzaminów należy zachowywać się spokojnie i nie przeszkadzać innym zdającym oraz stosować się do poleceń członków zespołów nadzorujących i egzaminujących.

6. Jeśli w dniu egzaminu maturalnego z ważnych przyczyn losowych nie możesz do niego przystąpić, należy skontaktować się ze szkołą, wypełnić odpowiedni wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.

7. Podczas matury obowiązuje elegancki ubiór.

8. Na salę można wnieść małą butelkę wody, której nie wolno jednak trzymać na stoliku.

Dodatkowe informacje

1. Świadectwa dojrzałości będą wydawane w szkole. Wyniki będzie można sprawdzać niezależnie na stronie internetowej OKE Jaworzno w serwisie dla maturzystów po wpisaniu PESELa i odpowiedniego indywidualnego kodu dostępu (nie udostępniamy go telefonicznie).

2. Prawo do poprawki ma zdający, który był obecny na wszystkich egzaminach obowiązkowych i nie zdał tylko jednego z nich. Warunkiem jest jednak napisanie oświadczenia i złożenie go niezwłocznie w szkole. Niezłożenie wniosku oznacza rezygnację z poprawki.

 

 

MATURA POPRAWKOWA 2021

Egzamin poprawkowy

 Informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.