EGZAMIN MATURALNY W 2022 ROKU
 
W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz nauczaniem zdalnym zmieniono formę egzaminu maturalnego.
 
1. Nie będzie egzaminów ustnych z j. polskiego i j. obcego.
2. Jest wymagane podejście do egzaminu rozszerzonego z wybranego przedmiotu, jednakże można być z niego zwolnionym, jeśli ma się zdany egzamin zawodowy (wszystkie kwalifikacje).
3. Do 7.02.2022 r. można dokonywać zmian w deklaracjach.
 
 

 
WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH W MAJU 2022
 

 

 

 


 

Matura 2022 - Informacje podstawowe

 

1. Deklarację maturalną należy złożyć u dyrektora szkoły do 30 września 2021 roku (deklaracja wstępna) lub najpóźniej do 7 lutego 2022 roku (deklaracja ostateczna).

2. Osoby posiadające opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia lekarskie potwierdzające jakieś dysfunkcje, powinny to zgłosić. Niezaznaczenie tego faktu oznacza, że mimo posiadania odpowiedniego dokumentu, nie zostanie on uwzględniony.

3. Zmian w deklaracji można dokonywać najpóźniej do 7 lutego 2022 roku (dotyczy to także ewentualnego wycofania deklaracji, czyli rezygnacji z podejścia do matury).

4. Na miesiąc przed egzaminem maturalnym (do 4 kwietnia 2021 r.) zdający muszą dostarczyć do dyrektora bibliografie do opracowywanych przez siebie prezentacji na część ustną egzaminu z języka polskiego (dotyczy zdających wg tzw. starej podstawy programowej). Niedostarczenie bibliografii oznacza, że dany zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu ustnego z języka polskiego. Plany prezentacji nie są wymagane.

5. Terminy egzaminów pisemnych są w całej Polsce takie same i można się z nimi zapoznać w gablocie na I piętrze (vis á vis sali 214) lub na stronie internetowej CKE

6. Terminy egzaminów ustnych ogłoszone zostaną najpóźniej do 4 marca 2021 roku w gablotach na I piętrze. Zawierają one informacje o dacie i orientacyjnej godzinie rozpoczęcia egzaminu. Zdający są zobowiązani do zapoznania się z tymi terminami. 

Maturzysto pamiętaj!

1. W dniu egzaminu staw się w szkole odpowiednio wcześnie (zgodnie z harmonogramem - według sal co najmniej 45 min przed egzaminem pisemnym i 30 min przed egzaminem ustnym). Na egzaminach pisemnych obowiązuje losowanie miejsc. Osoby, które się spóźnią, nie zostaną wpuszczone na salę.

2. Musisz mieć ze sobą aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość (ze zdjęciem i nr PESEL).

3. Do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych, smartwatchy, urządzeń telekomunikacyjnych (poza pomocami dopuszczonymi, np. kalkulatory proste) pod rygorem przerwania i unieważnienia egzaminu dla osoby łamiącej tę zasadę.

4. Na egzaminy pisemne przynoś tylko czarne długopisy.

5. Podczas egzaminów należy zachowywać się spokojnie i nie przeszkadzać innym zdającym oraz stosować się do poleceń członków zespołów nadzorujących i egzaminujących.

6. Jeśli w dniu egzaminu maturalnego z ważnych przyczyn losowych nie możesz do niego przystąpić, należy skontaktować się ze szkołą, wypełnić odpowiedni wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.

7. Podczas matury obowiązuje elegancki ubiór.

8. Na salę można wnieść małą butelkę wody, której nie wolno jednak trzymać na stoliku.

 

Dodatkowe informacje - wydawanie świadectw dojrzałości

 

1. Świadectwa dojrzałości będą wydawane w szkole od 5.07.2022 r. od godz. 12.00 (zawsze w godzinach pracy administracji). Wyniki będzie można sprawdzać niezależnie na specjalnym serwisie internetowym (loginy i hasła do odbioru osobistego w sekretariacie uczniowskim - nie udostępniamy ich telefonicznie).

2. Prawo do poprawki ma zdający, który był obecny na wszystkich egzaminach obowiązkowych i nie zdał tylko jednego z nich. Warunkiem jest jednak napisanie oświadczenia i złożenie go niezwłocznie (do 12.07.2022r.) w szkole. Niezłożenie wniosku oznacza rezygnację z poprawki.

 Świadectwa dojrzałości po sesji poprawkowej będą do odbioru w szkole od 9.09.2022 r. od godz. 12.00.