Trwa przyjmowanie wniosków na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM -  POBIERZ

ZGODA NA WYPŁATĘ NA KONTO - POBIERZ

OŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU STYPENDIUM - POBIERZ

 

 

Wnioski ( skan lub zdjecie) należy przesyłać na maila – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do  pedagoga szkolnego do dnia 16.04.2021r., natomiast oryginał wniosku i załączniki potwierdzające dochód na osobę w rodzinie za 2020 r należy przesłać pocztą lub dostarczyć do sekretariatu szkoły w tym samym terminie!

( na kopercie proszę umieścić adnotację: pedagog szkolny – STYPENDIUM)

 

 WARUNKI OTRZRYMANIA STYPENDIUM

1. Stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych może być przyznane uczniowi, który  w półroczu poprzedzającym jego przyznanie:

a) Uzyskał średnią ocen co najmniej 3,75 z przedmiotów obowiązkowych oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.

b) Pochodzi z rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty uprawniającej do otrzymania zasiłku rodzinnego.

2. Za dochód uważa się średni miesięczny dochód dla członka rodziny z roku poprzedzającego termin złożenie wniosku.

3. Zaświadczeniami potwierdzającymi rodzaj przychodu mogą być w szczególności :

a) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wielkości uzyskanego przychodu   w 2020 r. ,

b) zaświadczenie o wielkości dochodu z gospodarstwa rolnego i doliczenie go do dochodu

c) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku pobierania zasiłku dla  bezrobotnych, świadczeń przedemerytalnych, dodatku szkoleniowego itp. lub   o poświadczeniu statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

d) Zaświadczenie o dochodach za 2020 r. oraz zaświadczenie ze szkoły, z uczelni pełnoletniego rodzeństwa.( Jeżeli rodzic bierze pod uwagę dorosłe rodzeństwo do rozliczenia dochodu)

e) w przypadku , kiedy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna – Orzeczenie   o niepełnosprawności

f) decyzja o pobieraniu świadczeń rodzinnych

Dochód za 2020 r. nie może przekraczać 674zł. na 1 osobę w rodzinie,  lub 764 zł. kiedy członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.

 

§ 5 Regulaminu

1. Stypendium jest przekazywane na cele edukacyjne ucznia i powinno w pierwszej kolejności być wydatkowane na całkowite lub częściowe pokrycie:

a) kosztów zakwaterowania w internacie lub na stancji,

b) kosztów posiłków w stołówce szkolnej,

c) koszty zakupu podręczników do nauki w szkołach, dla których Powiat Żywiecki jest organem prowadzącym,

d) kosztów związanym z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

e) kosztów zakupu innych artykułów, których posiadanie jest niezbędne w celu uczestnictwa w procesie dydaktycznym ,wychowawczym i opiekuńczym realizowanym przez szkołę, oraz innych kosztów ponoszonych przez ucznia w ramach realizacji zajęć programu wychowawczego.

2. Decyzję o wyborze wydatków, spośród wymienionych w ust 1. podejmuje rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny lub pełnoletni uczeń, składając pisemne oświadczenie o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne w/g wzoru stanowiącego. zał. nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

Obowiązek informacyjny:

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu, ul. Szkolna 2.

2. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres: ul. Szkolna 2, 34-300 Żywiec

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 lit a, c RODO w celu wypłaty stypendium na rachunek bankowy.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; żądania ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej)

a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wypłaty.