Dla uczniów wszystkich klas TECHNIKUM oraz BRANŻOWEJ SZKOŁY I stopnia

 

W bieżącym roku szkolnym, jak co roku, można ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego. 

Warunki jakie należy spełnić, aby ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego są następujące: 

1. średnia ocen co najmniej 3,75 uzyskana po pierwszym półroczu

2. zachowanie bardzo dobre lub wzorowe

3. dochód na członka rodziny 674 zł, a w przypadku osoby niepełnosprawnej, zamieszkującej gospodarstwo domowe 764 zł.

Ponadto, należy zgłosić się do pedagoga szkolnego aby pobrać wniosek i komplet dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o stypendium socjalne. 

 

Wypełnioną dokumentację należy złożyć do pedagog szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2023r. – do piątku.

 

Do dokumentacji należy również dołączyć:

1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy

2.zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu bądź też nie gospodarstwa rolnego.

Zapraszam do  kontaktu 

Pedagog szkolny mgr Anna Pochopień 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA