Oferta międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych z matematyki

aum.edu.pl/Miedzyszkolne_zajecia_Akademii_lit.pdf

MATURA - poprawkowa - wyniki (po sesji wrześniowej)

Świadectwa dojrzałości będą wydawane w szkole (sekretariat uczniowski) od 30.09.2020 r. od godz. 13.30 oraz w dniach kolejnych w godzinach pracy sekretariatu (8.00-15.00).

Odbiór osobisty z dowodem tożsamości lub z upoważnieniem osoby. W szkole obowiązuje dezynfekcja i maseczki. Proszę stosować się do obowiązujących zasad.

 

 

 
 
 
 

 
WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH W CZERWCU 2020
 
 

Na egzamin może stawić się tylko osoba, która otrzymała świadectwo ukończenia szkoły, złożyła deklarację maturalną i jest zdrowa.

Zdający przychodzą do szkoły w dniu egzaminu o ściśle określonej porze (według nr sal, w których zdają egzaminy)

Zdający muszą mieć własną maseczkę (zalecane też rękawiczki – przynoszą je ze sobą, szkoła ich nie zapewnia) i mogą je zdjąć dopiero po rozdaniu arkuszy, gdy przystąpią do pracy. Jeśli będą chcieli opuścić salę (np. WC), bądź zapytać o coś, muszą maseczkę ponownie założyć.

Zdający nie może opuścić sali (gdy skończył już pisać), jeżeli do końca pozostało mniej niż 15 min, musi zaczekać aż egzamin się zakończy. Przed upłynięciem tego czasu (jeśli zostanie więcej niż 15 min do końca egzaminu) może opuścić salę, jednak nie wcześniej niż w połowie egzaminu.

Zdający przynoszą ze sobą czarne długopisy, kalkulatory proste, linijki, cyrkle itp. (szkoła ich nie zapewnia). Szkoła zapewnia tylko zdezynfekowane tablice matematyczne oraz biologiczno-fizyczno-chemiczne na egzaminy z matematyki oraz fizyki, chemii i biologii. Na języku polskim będą do dyspozycji również słowniki ortograficzne i poprawnej polszczyzny (na przygotowanym stoliku) – można będzie z nich korzystać, podchodząc do stolika, dezynfekując dłonie.

Jak i kiedy należy przyjść do szkoły na egzamin maturalny

W każdym dniu zdający przypisani są według harmonogramu do określonej sali. Każda sala ma określony czas na wejście do szkoły (przejście przez bramę główną). Należy tego czasu bezwzględnie przestrzegać i unikać zgromadzeń! Nie przychodzimy wcześniej ani później!

Ze względu na ograniczone miejsce i zaostrzone procedury parking szkolny dla zdających nie będzie czynny. Prosimy o wyrozumiałość.

Gromadzenie się przed egzaminem, dokumenty, wchodzenie na egzamin

Zdający będą wpuszczani według sal (muszą wcześniej wiedzieć, w której sali zdają egzamin). Na wejściu są weryfikowani (okazują dowód osobisty), odbędzie się kontrola temperatury. Po zweryfikowaniu dezynfekują ręce i udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Przy wchodzeniu na salę egzaminacyjną jeszcze raz pokazują dowód osobisty, podają nazwisko i odczytują swój PESEL celem weryfikacji na liście obecności. Jeśli dane są poprawne, podpisują się swoim długopisem na liście obecności. Nr stolika jest dla nich losowany przez członka zespołu nadzorującego, otrzymują naklejki z kodem kreskowym i zajmują swoje miejsce. Dowód powinien przez cały egzamin leżeć na stoliku.

Czego nie wolno mieć – za co nie odpowiadamy

Podczas egzaminu nie wolno mieć na sali telefonów komórkowych, smartwatchy, urządzeń telekomunikacyjnych i żadnych innych niedozwolonych przedmiotów (np. torebek, maskotek itp.). Zalecamy, by do szkoły nie wnosić w/w rzeczy. Przed każdą salą będzie jednak przygotowany stolik, na którym można będzie zdeponować np. torebkę, telefon. Nie odpowiadamy za te rzeczy!

Wolno mieć ze sobą półlitrową butelkę wody, którą stawiamy obok stolika.

Zakończenie egzaminu, powrót do domu

Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, po zezwoleniu na opuszczenie sali przez zespół nadzorujący, zdający ubiera maseczkę i niezwłocznie opuszcza salę, nie zatrzymuje się, wychodzi poza szkołę. Proszę nie zapomnieć o zabraniu swoich rzeczy (dowód osobisty, telefon itp.) Nie gromadzimy się, wrażeniami dzielimy się w mediach społecznościowych.

Zawsze zachowujemy bezpieczną odległość od innych osób – 2m!

 

 

 


 

MATURA POPRAWKOWA 2020

Egzamin poprawkowy - 8.09.2020, godz. 14.00 (w szkole).

 

Matura 2020 - Wydawanie świadectw dojrzałości

Matura 2020

1. Świadectwa dojrzałości będą wydawane w szkole 11.08.2020 od godz. 12.00-14.00 w s. 215, a w pozostałe dni w sekretariacie uczniowskim w godz. pracy szkoły. Wyniki będzie można sprawdzać niezależnie na stronie internetowej OKE Jaworzno w serwisie dla maturzystów po wpisaniu PESELa i odpowiedniego indywidualnego kodu dostępu (nie udostępniamy go telefonicznie). Prosze pamiętać o maseczce, dezynfekcji i dystansie społecznym!

2. Prawo do poprawki ma zdający, który był obecny na wszystkich egzaminach obowiązkowych i nie zdał tylko jednego z nich. Warunkiem jest jednak napisanie wniosku i złożenie go do 14.08.2020 w szkole. Niezłożenie wniosku oznacza rezygnację z poprawki. Świadectwa po sesji poprawkowej wydawane będą w szkole końcem września 2020r. (dokładniejsze informacje zostaną podane poźniej).

 

Matura 2020 - Informacje podstawowe

 

1. Deklarację maturalną należy złożyć u dyrektora szkoły do 30 września 2019 roku (deklaracja wstępna) lub najpóźniej do 7 lutego 2020 roku (deklaracja ostateczna).

2. Osoby posiadające opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia lekarskie potwierdzające jakieś dysfunkcje, powinny to zgłosić.

3. Zmian w deklaracji można dokonywać najpóźniej do 7 lutego 2020 roku (dotyczy to także ewentualnego wycofania deklaracji, czyli rezygnacji z podejścia do matury).

4. Na miesiąc przed egzaminem maturalnym (do 4 kwietnia 2020 r.) zdający muszą dostarczyć do dyrektora bibliografie do opracowywanych przez siebie prezentacji na część ustną egzaminu z języka polskiego (dotyczy zdających wg tzw. starej podstawy programowej). Niedostarczenie bibliografii oznacza, że dany zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu ustnego z języka polskiego. Plany prezentacji nie są wymagane.

5. Terminy egzaminów pisemnych są w całej Polsce takie same i można się z nimi zapoznać w gablocie na I piętrze (vis á vis sali 214) lub na stronie internetowej CKE

6. Terminy egzaminów ustnych ogłoszone zostaną najpóźniej do 4 marca 2020 roku w gablotach na I piętrze. Zawierają one informacje o dacie i orientacyjnej godzinie rozpoczęcia egzaminu. Zdający są zobowiązani do zapoznania się z tymi terminami. 

Maturzysto pamiętaj!

1. W dniu egzaminu staw się w szkole odpowiednio wcześnie (zgodnie z harmonogramem - według sal co najmniej 45 min przed egzaminem pisemnym i 30 min przed egzaminem ustnym). Na egzaminach pisemnych obowiązuje losowanie miejsc. Osoby, które się spóźnią, nie zostaną wpuszczone na salę.

2. Musisz mieć ze sobą aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość (ze zdjęciem i nr PESEL).

3. Do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych, smartwatchy, urządzeń telekomunikacyjnych (poza pomocami dopuszczonymi, np. kalkulatory proste) pod rygorem przerwania i unieważnienia egzaminu dla osoby łamiącej tę zasadę.

4. Na egzaminy pisemne przynoś tylko czarne długopisy.

5. Podczas egzaminów należy zachowywać się spokojnie i nie przeszkadzać innym zdającym oraz stosować się do poleceń członków zespołów nadzorujących i egzaminujących.

6. Jeśli w dniu egzaminu maturalnego z ważnych przyczyn losowych nie możesz do niego przystąpić, należy skontaktować się ze szkołą, wypełnić odpowiedni wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.

7. Podczas matury obowiązuje elegancki ubiór.

8. Na salę można wnieść małą butelkę wody, której nie wolno jednak trzymać na stoliku.

Dodatkowe informacje

1. Świadectwa dojrzałości będą wydawane w szkole od 11.08.2020 roku od godz. 12.00. Wyniki będzie można sprawdzać niezależnie na stronie internetowej OKE Jaworzno w serwisie dla maturzystów po wpisaniu PESELa i odpowiedniego indywidualnego kodu dostępu (nie udostępniamy go telefonicznie).

2. Prawo do poprawki ma zdający, który był obecny na wszystkich egzaminach obowiązkowych i nie zdał tylko jednego z nich. Warunkiem jest jednak napisanie oświadczenia i złożenie go do 14.08.2020 w szkole. Niezłożenie wniosku oznacza rezygnację z poprawki.