MATURA POPRAWKOWA 2019

MATURA POPRAWKOWA 2019

 

Ogłoszenie wyników po sesji poprawkowej (odbiór świadectw dojrzałości w szkole) - 11.09.2019 r. (środa, po godz. 13.00)

Wyniki można sprawdzać od godz. 8.00-10.00 w dn. 11.09.2019 r. w serwisie dla maturzystów.

 

Matura 2019 - Wydawanie świadectw dojrzałości

Matura 2019

1. Świadectwa dojrzałości będą wydawane w szkole od 4.07.2019 roku od godz. 12.00 w gab. 219 (w kolejnych dniach w sekretariacie w godz. pracy szkoły). Wyniki będzie można sprawdzać niezależnie na stronie internetowej OKE Jaworzno w serwisie dla maturzystów po wpisaniu PESELa i odpowiedniego indywidualnego kodu dostępu (nie udostępniamy go telefonicznie).

2. Prawo do poprawki ma zdający, który był obecny na wszystkich egzaminach obowiązkowych i nie zdał tylko jednego z nich. Warunkiem jest jednak napisanie wniosku i złożenie go do 8.07.2019 w szkole. Niezłożenie wniosku oznacza rezygnację z poprawki.

 

Matura 2019 - Informacje podstawowe

 

1. Deklarację maturalną należy złożyć u dyrektora szkoły do 30 września 2018 roku (deklaracja wstępna) lub najpóźniej do 7 lutego 2019 roku (deklaracja ostateczna).

2. Osoby posiadające opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia lekarskie potwierdzające jakieś dysfunkcje, powinny dołączyć je do deklaracji przystąpienia do matury, gdyż tylko na tej podstawie będą mogły ubiegać się o dostosowanie formy egzaminu do indywidualnych potrzeb zdającego.

3. Zmian w deklaracji można dokonywać najpóźniej do 7 lutego 2019 roku (dotyczy to także ewentualnego wycofania deklaracji, czyli rezygnacji z podejścia do matury).

4. Na miesiąc przed egzaminem maturalnym (do 6 kwietnia 2019 r.) zdający muszą dostarczyć do dyrektora bibliografie do opracowywanych przez siebie prezentacji na część ustną egzaminu z języka polskiego (dotyczy zdających wg tzw. starej podstawy programowej). Niedostarczenie bibliografii oznacza, że dany zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu ustnego z języka polskiego. Plany prezentacji nie są wymagane.

5. Terminy egzaminów pisemnych są w całej Polsce takie same i można się z nimi zapoznać w gablocie na I piętrze (vis á vis sali 214) lub na stronie internetowej CKE

6 Terminy egzaminów ustnych ogłoszone zostaną najpóźniej do 6 marca 2019 roku w gablotach na I piętrze. Zawierają one informacje o dacie i orientacyjnej godzinie rozpoczęcia egzaminu. Zdający są zobowiązani do zapoznania się z tymi terminami. 

Maturzysto pamiętaj!

1. W dniu egzaminu staw się w szkole odpowiednio wcześnie (co najmniej 45 min przed egzaminem pisemnym i 30 min przed egzaminem ustnym). Na egzaminach pisemnych obowiązuje losowanie miejsc. Osoby, które się spóźnią, nie zostaną wpuszczone na salę.

2. Musisz mieć ze sobą aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość (ze zdjęciem i nr PESEL).

3. Do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych, smartwatchy, urządzeń telekomunikacyjnych (poza pomocami dopuszczonymi, np. kalkulatory proste) pod rygorem przerwania i unieważnienia egzaminu dla osoby łamiącej tę zasadę.

4. Na egzaminy pisemne przynoś tylko czarne długopisy.

5. Podczas egzaminów należy zachowywać się spokojnie i nie przeszkadzać innym zdającym oraz stosować się do poleceń członków zespołów nadzorujących i egzaminujących.

6. Jeśli w dniu egzaminu maturalnego z ważnych przyczyn losowych nie możesz do niego przystąpić, należy skontaktować się ze szkołą, wypełnić odpowiedni wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.

7. Podczas matury obowiązuje elegancki ubiór.

8. Na salę można wnieść małą butelkę wody, której nie wolno jednak trzymać na stoliku.

Dodatkowe informacje

1. Świadectwa dojrzałości będą wydawane w szkole od 4.07.2019 roku od godz. 12.00. Wyniki będzie można sprawdzać niezależnie na stronie internetowej OKE Jaworzno w serwisie dla maturzystów po wpisaniu PESELa i odpowiedniego indywidualnego kodu dostępu (nie udostępniamy go telefonicznie).

2. Prawo do poprawki ma zdający, który był obecny na wszystkich egzaminach obowiązkowych i nie zdał tylko jednego z nich. Warunkiem jest jednak napisanie oświadczenia i złożenie go do 8.07.2019 w szkole. Niezłożenie wniosku oznacza rezygnację z poprawki.