Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierającej dostosowanie lokalnego rynku pracy” będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żywcu

i swoim działaniem obejmie kilka szkół ponadgimnazjalnych z powiatu żywieckiego. W Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, w ramach tego projektu planuje się utworzenie nowej pracowni CNC i pracowni wizualizacji i mobilnego sterowani urządzeniami OZE oraz przebudowę lub modernizację pracowni istniejących, między innymi: pracowni stolarsko – ciesielskiej, pracowni OZE, pracowni do kosztorysowania, pracowni dokumentacji technicznej, pracowni komputerowych technik multimedialnych. W ramach projektu, oprócz prac remontowo – budowlanych przewidziano zakup nowoczesnego sprzętu i urządzeń umożliwiających wysoką jakość kształcenia w wybranych zawodach.

Powyższe działania inwestycyjne są konieczne, aby prowadzić kształcenie zawodowe w warunkach zgodnych z zapisami nowej Podstawy Programowej kształcenia w zawodach, obowiązującej po reformie szkolnictwa zawodowego i adekwatnych lub porównywalnych do warunków panujących w rzeczywistych warunkach pracy.

Oprócz projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków EFRR zaplanowano także projekt pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności praktycznych wśród uczniów naszej szkoły. Działania w ramach tego projektu będą dofinansowane ze środków EFS i obejmą liczne kursy specjalistyczne oraz praktyki i staże zawodowe w lokalnych firmach branżowych, zgodnych z kierunkami kształcenia w naszej szkole.

Planowane działania „miękkie” są odpowiedzią na uwagi zgłaszane przez środowisko pracodawców współpracujących ze szkołą oraz zatrudniających naszych absolwentów.

Konsultacje społeczne ww. projektów w naszej szkole przeprowadzono wśród uczniów i ich rodziców.

W dniu 22 września 2016r. odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami a w dniach 27 i 29 września br. apele porządkowe dla wszystkich uczniów. W trakcie tych spotkań dyrektor szkoły – pani Ewa Kaplyta poinformowała uczniów i ich rodziców o zamiarze przystąpienia do konkursu umożliwiającego pozyskanie środków z Programu RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację opisanych wyżej projektów i omówiła wszystkie dotychczas podjęte działania, które były niezbędne do przygotowania wniosku konkursowego.